Dİferansİyel Taramalı Kalorİmetre (DSC) Testİ

Laboratuvarımızda mevcut TA INSTRUMENTS-Q20 model sıcaklık modüllü diferansiyel taramalı kalorimetre (m-DSC) test cihazı ile ISO 11357-1 standardına uygun olarak örnek numunelerin, ısıtılma, soğutulma ve belirli bir sıcaklıkta tutulması süreçlerinde, soğurulan veya salıverilen enerji miktarı ölçülür.

lab-1010258

lab-1140529

Bu cihaz ile örnek numunelerin erime sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığı, süblimleşme sıcaklığı, kristalleşme sıcaklıkları, faz değişimleri, ısı kapasiteleri, termal genleşme ve termal iletkenlik gibi termal özellikleri tespit edilebilmektedir.